Board logo

标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程... [打印本页]

作者: xzf    时间: 2005-3-31 01:28     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

LBHIDDEN[0]LBHIDDEN[这个贴子最后由xzf在 2005/11/01 07:48am 第 2 次编辑]

[color=#4169E1]WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程
    大家在用 WinImage 做大映像时有好多人不知道这么设置大小和启动引导
信息的设置, 我现向大家发上怎样设置映像大小和启动引导对照表,
    在下图有红圈中的地方输入就行了, 其它的按图不变, 比如要做一个5.76MB
大小的映像,打开一个能正常启动的98启动盘,然后在映像下拉菜单下选择有红
圈的“改变磁盘格式”后单击,弹出改变格式对话框,(见下图)


在弹出改变磁盘格式对话框中选择“高级自定义选择映像格式文件大小”单击后
弹出“高级编辑出版 FAT 映像大小”对话框,(见下图)


在高级编辑里“扇区每簇”里选择 4(2048) ;再在“扇区数目”里输入11520;
在头部输入 4 就行了,然后点击确定保存该映像文件,就完成了这个映像设置。
你就可以添加文件到里面去做启动盘了。(高级设置见下图)


下面需要回复后才能查看,目的是不叫贴子下沉,
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

我这里列出最大为 72MB 的这样大家应该够用了吧。。。
如果你什么原始98映像也没有,不要紧,WinImage 7.00.7000 映像编辑软件会帮你解决这个
问题的,
1、打开 WinImage 7.00.7000 这个软件,首先与上面一样的做法去设置一个新的自定义映像
   文件保存好;
2、打开刚设置好保存的映像文件,在映像下拉菜单框里选择“引导扇区属性”单击弹出引导
   扇区属性对话框;(见下图)


3、在“引导扇区属性”对话框中按一下有红圈的 Windows95/98 按钮后,点确定,保存当前
   映像,这样可引导的映像文件就做好了。(见下图)


[color=#FF0000]注意:其它的属性一定要与图 3 高级设置上的设置一样,只有(映像大小、扇区每簇、扇区数目、头部可以改变设置,其它改变就无法启动的。


作者: super321    时间: 2005-3-31 02:03     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

支持下
作者: ylqilan    时间: 2005-3-31 02:46     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

早就学会这东西了
作者: ylqilan    时间: 2005-3-31 02:49     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

制作大于2.88的IMG镜像的话,最好用EASYBOOT来制作,因为用这个软件做大于2.88后它的后接名是IMA的
作者: anue    时间: 2005-3-31 04:40     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

真是多谢你了
作者: 冷月之轮    时间: 2005-3-31 06:21     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

[这个贴子最后由冷月之轮在 2005/03/31 06:21am 第 1 次编辑]

XZF又出新作了 顶!
作者: 爱灿一生    时间: 2005-3-31 18:11     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

随手顶一下咯
作者: pp1219    时间: 2005-3-31 18:50     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好我很想学!
作者: 武都余波    时间: 2005-3-31 18:51     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好 顶一下咯
作者: chsdwz    时间: 2005-3-31 19:28     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好我很想学
作者: jyssysz    时间: 2005-3-31 19:50     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

早就想学会这东西了
作者: zxd6688    时间: 2005-3-31 20:55     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

我得试试。
作者: FLED    时间: 2005-3-31 20:59     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

试试
作者: kyokocat15    时间: 2005-3-31 21:25     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

回去试试
作者: zzr810    时间: 2005-4-1 06:28     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

先支持一下再说。
作者: hnczcj    时间: 2005-4-1 07:33     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

还是不太明白,看样子还要多加学习才行啊
作者: cmscms    时间: 2005-4-1 13:25     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

太好了,正是我所需要的。从网上转了一圈。由回到这儿。
作者: yjd333    时间: 2005-4-1 20:21     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

看看。。。
作者: yxming    时间: 2005-4-1 21:09     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好我很想学!
作者: XUJINGHUA    时间: 2005-4-2 06:37     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

想看看!
作者: 初学者    时间: 2005-4-2 15:00     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

太好了
作者: zhong220    时间: 2005-4-2 18:21     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

大是大非
作者: whatever    时间: 2005-4-3 00:39     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

无奈了,这个论坛好慢啊
作者: tulip    时间: 2005-4-3 01:39     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

hao

作者: JingKoo81    时间: 2005-4-3 02:00     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

看看先
作者: lee88889999    时间: 2005-4-3 04:12     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

看看

作者: 33241    时间: 2005-4-3 04:26     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

Ultra @ ISO 7.X
作者: mslfx    时间: 2005-4-3 08:33     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

有点晕````
作者: fengmao12    时间: 2005-4-3 10:37     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...


作者: wlzs008    时间: 2005-4-3 11:04     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

good
作者: juzip    时间: 2005-4-3 20:25     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

dddddddddddd
作者: cardia    时间: 2005-4-4 00:21     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

回复后,才能查看
作者: zhuzhu177    时间: 2005-4-4 02:48     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

顶~~:)
作者: csslqh    时间: 2005-4-5 00:25     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

早就学会这东西了

作者: ffzz5115    时间: 2005-4-5 04:19     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

看看。
作者: whsfj    时间: 2005-4-5 07:17     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

是一篇好文章
作者: liyi000007    时间: 2005-4-5 18:35     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

感谢!~
作者: gmy    时间: 2005-4-6 00:33     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

  顶
作者: lichu1981    时间: 2005-4-6 04:08     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

多多学习啦!!
作者: zmxp    时间: 2005-4-6 04:31     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

支持一下!!
作者: sunday145178    时间: 2005-4-6 06:30     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

我要看啊
作者: need    时间: 2005-4-6 06:50     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

学习
作者: 017321134    时间: 2005-4-6 21:07     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

ddddddddddddddddddddd
作者: vanser    时间: 2005-4-7 00:11     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

再学习一下
作者: tyelegend    时间: 2005-4-7 01:08     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

ding
作者: ganggong    时间: 2005-4-7 02:14     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

我没见过,我要看看
作者: wjwjwjwj    时间: 2005-4-7 04:22     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

支持下
作者: Thre3Stone    时间: 2005-4-7 08:04     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

只有回复后才能查看,——终于找到这篇文章了
作者: 张家口    时间: 2005-4-7 08:20     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

支持下

作者: hnzz110    时间: 2005-4-7 12:10     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

终于找到这篇文章了

作者: abcd817    时间: 2005-4-7 23:05     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好技术,顶上再看。
作者: lzwgg    时间: 2005-4-8 07:15     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

dddddddddddddddd
作者: liang0920    时间: 2005-4-8 12:54     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

xixe
作者: wysnake    时间: 2005-4-9 05:11     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

真是雪中送炭呀
作者: dengenhong    时间: 2005-4-9 17:46     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好,又学到了东东!
作者: soho    时间: 2005-4-9 21:08     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好东西
作者: wh8898    时间: 2005-4-9 22:00     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

如不需要某个附件,只需删除内容中的相应 [UploadFile ...]
作者: jingyuanke    时间: 2005-4-9 22:07     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

asdfsf
作者: guhong302    时间: 2005-4-9 23:54     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
作者: 哈迪斯    时间: 2005-4-10 17:37     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

芝麻开门
作者: dys800113    时间: 2005-4-11 01:08     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...


作者: FngLng    时间: 2005-4-11 23:38     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

Ding..可能是我目前急切需要的.
作者: flysilkworm    时间: 2005-4-12 02:39     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

不好意思,才看到贴子,谢谢啦
作者: gzxian    时间: 2005-4-12 08:02     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

偶然学习一下
作者: human778    时间: 2005-4-13 21:41     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

学习学习。

作者: lxyboy    时间: 2005-4-16 15:24     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

支持一下!!!!
作者: 雨燕    时间: 2005-4-16 16:27     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

学习学习!
作者: 风影者    时间: 2005-4-17 00:25     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

我来顶!!!支持
作者: yjl99    时间: 2005-4-18 00:57     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

支持
作者: huangdi16999    时间: 2005-4-18 05:17     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好,我想学一学
作者: guji99    时间: 2005-4-18 20:49     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

vvvvvvvv
作者: cwt2003    时间: 2005-4-19 01:10     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好!试试!
作者: 江风海韵    时间: 2005-4-19 01:38     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

又学到新东西了
作者: linnzhao    时间: 2005-4-19 02:10     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...


作者: linnzhao    时间: 2005-4-19 02:11     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

什么嘛!
作者: bg7img    时间: 2005-4-19 08:58     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...


作者: smscxj    时间: 2005-4-19 19:46     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好我很想学!
作者: debug    时间: 2005-4-19 20:23     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

试试
作者: 系统出错    时间: 2005-4-19 20:50     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

学ing…………
作者: jacky-asd    时间: 2005-4-20 07:52     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

高手呀!我也想学学!谢谢你!
作者: panminhao    时间: 2005-4-20 20:18     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

回吧
作者: panminhao    时间: 2005-4-20 20:23     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好深奥,不懂啊
作者: blowsnow    时间: 2005-4-20 21:57     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

很多,多谢!还想了解ylqilan如何用easyboot制作大于2.88M的启动镜像。
作者: 転生の炎    时间: 2005-4-21 11:27     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

恩,,早就在使用了,,给新手个教学,,
作者: maoxiaobo    时间: 2005-4-21 14:30     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

sdfsdfd
作者: snihih    时间: 2005-4-21 18:41     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

1
作者: yuj007    时间: 2005-4-22 04:22     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

OK!!!!
作者: tenglongjing    时间: 2005-4-22 10:04     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

1516516506
作者: 钱锟    时间: 2005-4-22 20:50     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

要看看

作者: sxb    时间: 2005-4-23 02:26     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

谢谢
作者: zdych    时间: 2005-4-23 02:47     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

学习一下
作者: 不可不惑    时间: 2005-4-23 03:52     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

学习
作者: ghal    时间: 2005-4-23 10:03     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

多谢
作者: feimazyf    时间: 2005-4-23 17:13     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

把文件放进去之后还要编写个.bat文件吧。
作者: lgceo    时间: 2005-4-23 18:06     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

确实是精品帖……
作者: WWW-123    时间: 2005-4-24 00:14     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

eeeeeeeeeeeeee
作者: lymonster    时间: 2005-4-24 21:37     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

不错不错啊
作者: 健康大使    时间: 2005-4-24 21:54     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

好 顶一下咯

作者: xiaofu    时间: 2005-4-24 22:28     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

kk
作者: 副官    时间: 2005-4-25 01:55     标题: [原创] WinImage 7.00.7000 映像大小和启动引导设置教程...

支持下
欢迎光临 EZB 论坛 (http://www.ultraiso.net/ezbbbs/) Powered by Discuz! 6.1.0